Msiza Clan Names

Msiza clan names derive from South Africa. These clan names have been in existence for centuries and help preserve South Africa culture and heritage.

Msiza clan names are not simply surnames but rather a naming system which honours their ancestors, and which runs across multiple families.


msiza clan names
South Africa Actor Masoja Msiza

Msiza Clan Praises

E! Msiza! Msiza liphahla Mrholozi! Mbina komo yetlhaba. Mfazi wamabele amade owamunyisa umntwana ngaphetjheya kweligwa niligwana. Ngumathethela, Lilihlo loMsuthu abboni libona tlhabalantsweni.

Simavovo akonyoni, Simarhobejani akojaja, Amalila angakabethwa NguMsiza, owasiza uNdala amadoda alibele. SingebakwaSomaphengwana. E! Msiza! 

Limbongo zikaMsiza 

Saphuma kuLangalibalele, kuDlomu kaMthimkhulu. Sikhutjhwe ngezekhaya, sabetha ithango ngemva. Wazibetha zasuka uSwangubo kaLiphahla, Wehla ngamathango womabili, wehla ugeKangala, wathi asemithonjaneni yikaSwangubo wazibethela zajama. Yehla inyoni yesirhodimo Umoya omumbi owageda iinkomo nabantu. 


Abantu sewuqede arnatjhumi abunane, Iinkomo uqede amatjhumi alithoba nauYe. 

Wazibetha zasuka uSwangubo kaLiphahla. Lithe angaphetjheya kweligwa neligwana, wazibethela zajama. Kwavela uNdala. Undala uvula ngoNomude.

USwangubo uthi: “ungiliphir UNdala naye uthi kuSwangubo “Ungiliphir wathi: “NginguSwangubo” Uthi:”Ndala wenzani uvuthela igazi ngomlomo. UNdala wathi: Swangubo, ubuza nelibonwako na?” 

Usukile uSwangubo kaLiphahla, waya kunina uNangubokazi, wathi: “Mrna uyezwa na? Nangu uNdala uphethe amathumbu ngezandla, uvuthela igazi ngomlomo.” 

Unina wathi: Mntanami, isifo samanzi ngiyasesaba; Abangani bakho laba, bazakuthi nabakubulalako nawe uzazibulalela.” 


UNangubokazi wakwaMuguni, umfazi onamabele amade, uthe: Ngipha ingubo yedini° 

Wayithatha wayirnbatha emhlana, enye wamnikela waguqa ngamadolo phezu kwayo, wathi: “Mntanami ngibakhandisile, bazakuthi bakubulala, nawe uzibulalele, lambetha lingaziwa.

Uthi uKumbuza kaMsiza, ukhumbuza abakhulu ukuhlabana, kandi abancani balibele. 

Wahlulukela uGobholibi kaMasanabo, USotjambunda wabandazela iirnbambo zamadoda, USomatjhiya, indoda eyakhotha ubovu ngomlomo, USombarnbo zaya ulublu zaya amasolokohlo. 

1 thought on “Msiza Clan Names”

  1. the grace headshot

    I am Msiza and I just don’t understand some of means that made up ones research. Please find time to share.. contact to exchange studies?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top