Sikhakhane Clan Names

Sikhakhane clan names derive from the Zulu people of South Africa. These clan names have been in existence for centuries and help preserve Zulu culture and heritage.

Sikhakhane clan names are not simply surnames but rather a naming system which honours the Zulu ancestors, and which runs across multiple families.


sikhakhane clan names
Footballer Thembela Sikhakhane

Izithakazelo Zakwa Sikhakhane

Mboma kaMqhele,

Mathula,

Nzimase,


Sdwaba esinembobo,

Wena sango elingezantsi,lapho besa khona imilomo,

Wena owangena nesikhuni emanzini sivutha, waphuma naso sivutha,

Wena kaMboma os’hlahla samila edwaleni,

Wena kaSoqhafuza, umlung’odla izinkobe,


Wena nyoka eyacaca emthini ingenazinyawo,

Inkomo esengelwa emeveni ngoba wayisengela ethungeni iyalikhahlela,

Wena okhishwa ngenoni emgodini,

Wena ophatha amakhosi uma esedukuzela,

Wena owahlabana ngokwehlula izinyanga nezanuse,

Wasuka lapho waxhoshiswa ngokaSenzangakhona, ngezinkomo zekhethelo,

Wakhushulwa, awabanankosi, ngoba inkosi yakho kunguNodumehlezi kaMenzi,

Mboma,wena wase Nkandla!

About The Author

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top