Zwelithini Clan Names

Zwelithini clan names derive from the Zulu people of South Africa. These clan names have been in existence for centuries and help preserve Zulu culture and heritage.

Zwelithini clan names are not simply surnames but rather a naming system which honours the Zulu ancestors, and which runs across multiple families.


zwelithini clan names
King Goodwill Zwelithini

Izibongo zeSilo uGoodwill Zwelithini kaBhekuzulu

‘INyosi : UNtulizenkosi Dlamini no-Buzetsheni kaSombila Mdletshe’

INdlondl’enophaphe’ekhanda

Ndaba kawulalele lomunt’omemezayo


Umemeza sengathi uyakhala

Ukhal’isililo

Uth’igula likaJama lichithekile

Lichithwa yiNgwel’endala

Ngeyakithi kwaMalandela


Ubesibindi Buthelezi

Ngokukhuthazel’umtakaNdaba

Bemthuka bemcokofula

Bethi uZwelithini kayikubusa

Kayikuba Nkosi

Kanti bamgcoba ngamafuth’empepho

Yakithi kwaMalandela

USodidase!

INkonyan’encane kaNdaba

Edid’imibala


Umphikelele wensizwa

Ngo,ephekele’amadod’akwaZulu

Esephelelwe ngamandla

UMaphokophela longay’insizwa

Eyisinikinikana

Engabubende bezingwe

Nobezingonyama

Ogijime ngandlelande

Ngal’uvivi

Eya kwadadewab’Nonhlanhla


Nani MaNdebele

Seniyoguga nidelile

Enike nabon’iZinyane

NgeleSilo sikaNdaba

Ohlamb’izandla

Ngamakhand’amadoda

Wathi yiwon’ayomhlabanela

Kuye kwagcwala

Izifunda zemifula

Esinye ngesoMkhuze


Esinye ngesoThukela

Nani magundwane

Ahlal’ezikhotheni kwaNongoma

Gijimani ngezindlela zonkana

Niyobikel’abangakezwa

Nithi lukhulu luyeza luyanyelela

Silufanisa neNdlov’emnyama yasOndini

Izoshis’izikhotha

NgezakwaNongoma

INkonyan’encane kaNdaba


Ekhwele phezu kwendl’Egazini

Bath’oyise noyisemkhulu

Hhawu!!

Ngasiha Ndaba

Usuyahlola!

Kanti yibon’abahlolayo

INtul’ebande ngodonga kwaBhekuzulu

IMvukuzane kaNdaba

Evukuz’ubusuku

Iye yabonwa ngumame

NgowaseMaNdebeleni

UBhejan’odl’abakayise

Phum’esiqiwini mtakaNdaba

Kade bekuvalele

Ungalonde kaGabela

Kayingangezawoyise

Izigqunswana

Ngisho bethi bayakwelula

Kuphelela ezinqulwini

Eyakho inde!

Iye yashaya

KuVoster ePitoli

Kwazamazama uM C Botha

INdlov’enebatha

Kwabamhloph’abelungu

Umgud’ubomvu

Ubheke kwaNongoma,

INdlunkulu yehla yenyukanyuka,

Ngebhasi likaMatimati Zazini.

Eladuka laduka

Beyogingq’izithupha.

Bethi Ndaba

Ngek’ubuse kawukaqini,

UQasa likaWasa*

Inkom’esengwa yiViyo,

UZiyayinhlonhlonga!*

Inkom’ethandwa zibawu

Suk’eduze komuntu wami

Ndaba ngiyagulelwa,

Ufulathel’uBombo lwabhidlika,

Ukhulumis’uLuthwethwe

Lapha kumaBhunu,

Kuye kwazonda uBhondi

BenoKhwashakhwasha,

Ziyeke lezo nkomo

Ukuzikhiph’amakhalane

Kaziseluswe nguwe

Sezeluswe yiNdlondlo

Yakithi kwaKhethomthandayo,

UMthunduluka ovuthwe ngeNala

NgowokaThayiza Mdlokombana!

Vuk’ume ngentaba

Udl’amadoda

Umlandeli webhodw’eliconsayo

USocije uMagwaza loshayizaququ

Impi yeqhathwe nguMathangetshitshi

Ezalwa nguMaswabhula

Lapha kwaMgiliji eMahhashini

Uyeqhathe ngesinqe

Ngob’esab’ukungena

Ethwel’idlokolo eNdlunkulu

Usihlangu simagqabha

Sinamanxeba

Sagudl’iVuna

Ngiyesab’ukukubiza ngegama

UnguNtabankul’uLangakazi

INkosi yakith’eNaleni

Eshawodwe nguChampion

UMhlathi kwezephephandaba

UMthente kaJama

Ohlab’usamila

Usekelwe yiNdlunkulu

NgeyakwaDlushiye

UMwelela kweliphesheya

UMzac’ozikhombamaNguni

Usejamile mame wapheshey’uBhejane

Woz’usize

Usicoshele leyo Nkuna kaNdaba

Indidandidane

Edid’izinsuku

Namhla okaNdaba

Eyakubuya phesheya

UZulu neNdlunkulu

Bebheke ngakusasa

Kant’iNkosi

Ifike ngayizolo

Indaba yenziwe nguTorlage

Kwabamhloph’abelungu

Ovul’imigoqo

Ivalwe ngamadod’amabili

Kuval’u-Otty uZulomhlophe

Beno-JJ Boshoff uMehlomane

Kwaze kwasa

AMakhosazana esebikelana

Iwuhlabe yawulawula

INkosazana uGretta

Egane kwaShamase

Yalala ingalele

EkaBhusha emaNdebeleni

INyathi kaJama

Empondo zimakopela

Ibhansele ngoManyasa

Obezalwa nguMadwala

Lapha kwaDukuza

KwesikaShaka

UNdab’omuhle kakhulu

Onyembezi zophela ngaphakathi

Mhla eyokhalela

Isizwe sakhe

EThekwini emaDilamini

Kwaze kwagxumagxuma

Umam’omhlophuMaNdlovu

Udadewabo ka-JJ Boshoff

Kwabamhloph’abelungu

Izul’elibhul’umlilo ngamazwi

Abanye bewubhula ngamahlahla

Ubaswe yinxokonxoko ngeyakwaMagenqe

Yini lena

Eyenzek’eThekwini?

Wabakhuzel’izimpukane zakho Ndaba

Izingqapheli zakukhiph’ephepheni

Ushishiliza kwelimahholo

Limhlabe limbhedule

UNzuza benoNhleko

EZikanekisweni

UGwajumbe noMazibuko

EZinyangeni zasoSuthu

Seziyobabhule mhlahlo

Ndaba zibanuke

Ibhubes’elimthende likaNdaba

Elidlule lishishiliza

Phakathi kwezintaba ezimbili

KweliMasilo neliMasilwanyana

KwelaseFlayistata

Kuye kwagxumagxuma

UKlenyeklenye

Ezalwa kwaCebekhulu

‘Ngalakithi lelo Bhubesi eMahhashini’

Belidilay’izintaba

KungezePitoli

Liphekezelwa nguMister Sondag

Igug’elihle likaKekana

Kade ehamb’ezibuka ngalo

Ebhek’eMamelodi

Udaxe wadaxa Mtaka Ndaba

Simumumu uvuka ntambama

Udaxabula uKuka wakh’ekuphekela

UMhlahlandlela ngowaMakhosi

NgowawoCetshwayo

NgowawoMpande

Onyawo zinhle MtakaNdaba

Ezingakhethi mabala

Ezigxobe lapho kungakaze

Kunyathele khona

EzawoYise noYisemkhulu

Ibhek’amaged’avuleka

NangakwaMahamba

Nowayengenapasi napasipothi

Simethuke eseseSwazini

Yakhethelwa zingane

NgezakwaLobamba

Zathi thatha Ndaba

Nanku umqamelo wakhe

Uyoziqamelela ngaw’eNaleni

UNompunyumpunywana*

INkunz’abayibambe

Ngandlebende yaphunyula

OYise beyivalela ngehlahla

Bethi Ndab’ungaluwel’uPhongolo

Uyodayisa ngezwe likaSenzangakhona

KwelakwaNgwane

INkunz’ekhwele phezu kwezintaba

ZaseMabane

Amabombo yawajikijel’eZitheni

UShabalala waxhaphazela isisu wazihhudela

Wabhal’ubunwayinwayi

Uyajabula mfundi weLanga

Wen’owaz’amang’asephepheni

UNdab’omuhle kakhulu*

Ohlasela ngothando

Lokwandisa abakaMthaniya

Abanye behlasela ngamaAK 47

Ngikuthanda uhlasela

Ngothando kwabakwaNgwane

Zanqundeka izikhali zaseNgwavuma

INkos’ethombel’ehlathini

Amany’aMakhosi

Ethombel’ezindlini

Ikhiph’izinkomo

Zehla ngohhologo

Zibheke kwaMshanelo

Kwagijim’uQholobana

Ezalw’emaNkwanyaneni

Wayobikel’uMzweni

UMzweni wazihudela

Kwamanz’ibheshu

Esehl’enyuka

Mfula kaNdab’ungenise kabi

Ngob’ungenise wenyuka

Eminy’imifula

Ingenis’ibhek’ezansi

Usibambana Nkunzi

Beyesaba eMbumbulu

Wambamb’uHlengwa qede

Kwephuk’uMkhonto kaShaka

Mgoq’ovalel’izinkomo zaseSusweni*

Athul’amaThembu

Angaz’asho lutho

Ukhulumis’uMkhwintshi

Esilevu simhlophe

Kwezinde zikaNyangantathu

Wamjika phansi koludumayo

Wavuka sesibomvana

UMhlob’omuhl’eNdlunkulu

UDokotela uBerker

Kwabamhloph’abelungu

UNogwaj’ozokhundlakhundla*

Esinye ngesokulala

Esinye ngesokwethamela

Indaba yenziwe nguMadondo

Othath’izinkomo zakaManqele

Wazidida nezeNkosi

Kube kazi madod’aseDumbe

Nithule nithini

Uvava lweNkunzi*

Yakithi kwaKhethomthandayo

Kayigweb’ichoma ngazo zombili

Shintsha!

UShintsh’ibhulakifesi

Walenz’idina

Dubula begagasa

Bethi liyahlohl’iTheku

Usikhiphi sabadala

Kuyakusala kungen’abasha

Inkungu eyembath’izintaba zakwaDayeni

Kwadidek’amadod’amadala

Nanamuhla lokhu asadidekile

Indaba yenziwe nguMalinga

Ezalwa kwaZondo

Uland’iNkunzi yakithi

KwaKhethomthandayo

Yafike yawafuz’amaxhiba

Kwavela nokwakufihliwe

Wadeda uMagayisa

INkosana abayibeka beyiphika

KwabakwaMvundlane

Ulotsholelwe ngehem’eMdletsheni

Kwalilizel’umam’uMaMthethwa

Wathi,’Li li li li! Yaze yangen’INkos’ekhaya’

UNdaba bambas’eyinyama

Lapha kwaKhiphunyawo

Wajika wayiqaqa

Wanukel’uMkhunjini

Ezalw’emaNdlovini

Umbambi weMpak’endala kwaDleka

Ingabe ihamba phansi nje

Ingumswenya yini

Impaka enkulu ngeyakwaBongumenzi

Eyeza ngehlombe eNdlunkulu

Yafike yaqathaka kithi eMkhontweni

Zenabe kab’izintanga zakho Ndaba

Zenabele kwaYizenze

KwaNdwandwe kwaKhabengathandi

INkos’ebhala ngemvubu

Amany’aMakhos’ebhala ngepensela

Lagida!

Ligide liphindelela

Wambamb’uSigoma

Khona kwaNdwandwe

Ekhakonyoko koHlokolo

Wamshaya phansi koludumayo

Akwabi ndaba zalutho

Walobola wazilanda

Khona kwaSitholana

Washishiliza ngoNdwandwe

UHomu kwabaseNgwanenja

Wayikhipha eyomnyatheliso

Ugadle ngenduku yombangandlala

Ngob’ugadle ngoMntwana uSibuko

BenoNzuza

Sangom’esibhula

Umhlahlo ngomthndazo

Sezehlulekil’ezemiyeko

Iphakule naleyo ungayesabi

Inkulu ngeyakwenu nguLangakazi

IZul’elidume phakathi

Kwezintab’ezimbili

Phakathi kweSigwegwe noLangakazi

Umbani lawuhlaba ezintabeni zakoMbuzi

Lamudl’uMafehla

Ezalwa kwaKhambule

Umsizi waphumela kuVovo

Ezalw’emaNseleni

Baphuma baphatheka

Sekuyakujabul’umfazi wakoNoziyingili

Oyakubona lelo thambo likaMndindili

UMhamb’esakh’amanxiwa

INkunz’ejam’okhalwen’olude

KuMavumengwana

Zanyamalal’ezikaSitshulu

Ezalwa kwaButhelezi

Yajama phezu kweNkuzana

Zanyamalala ezikaKali benoGelegele

Athule nje amadod’akwaSithole

Kawaz’asho lutho

Imbenembena inkulu inkabi

NgekaBhush’obukhali

Iyeke C J Mthethwa !

Isikhulile!

Kayisavum’ukuy’ejokeni

Iyakunqamula amazinyo

Bayigqogqe ngezikeyi yaze yavuma

Inyon’abayibize ngephuphu

Ekusen’Ondini

Ntambama yandiza qede

Yanqamul’amajoka

Zasal’iZikhulu zikaHulumeni wakwaZulu

Sezibhekis’amakhanda phansi

Bath’uthekwan’uphezu kwendl’Ondini

Uhlolizul’ukuduma

Kalisadumi eNkalakuthaba

Liyamjabhis’uSotshwebhu

UShifu Wiphu

Ezalwa kwaChonco

Ngananti ihansi elidala

Lakithi eMfangibhekile

Lihehez’izindaba liyabaxabanisa

Ikhowe ebelizakuqhibukela u-P.W.Botha

Kaliqhibulanga uHansmeyer

Kith’Ondini

Ukhulumis’uBadenhosrt MtakaNdaba

EziMantshini kwaNongoma

Kwaye kwancibilik’umkhaba

INkosana kaBhush’obukhali

Abayibeka beyibangisa kwezikaDlothovu

Ngocwecwe oluncane nje lwensipho

Lugez’ibandla Ondini

Alwaze lwaphelela ezandleni

Isihluthu umabhula imbawula

INkwaz’emaphikwamhlophe kaBhusha

Ekwakwe ngamadoda Ondini

Ningayithinti lelyo nyoni ngeyezulu

Mhla nayithinta kozamazama

ITheku nolwandle

UDokotela uMfuphi

Inyanga eselapha

Iphikiswa kwezephapha

NgetshelikaFezela

Abaliginqele kwaNodwengu

Lafike laminyana

Untaba zimbili zakhelene

Zintula ngisho ukuxhawulana

Indidakubhalwa

Incwadi ebhalwe nguR.R.Mbongwa

Wayifunda maqede wamyukubala

UHansmeyer kithi kwaNongoma

Ngenganekwan’abayitheth’emini ePitoli

Babefak’izint’ekhanda

Ngoba besaba ukumila izimpondo

Wonakalelwe uKoorhnorf

Lapha kumaBhunu

Ufike kith’Ondini ekhala lide

Wafike walihlephula uMtakaBhush’obukhali

Zawel’iMbekemuzi

ZaweliMfolozi

Zazibhee kuTyson Dlamini eJozini

Zembulek’izinqe

KwabaseMdletsheni

Mfula kaNdaba

Ogobhozekhanda kuMathanzima*

Amaxhosa onke esula izimpandla

Athi’Khini!Mfondini! Kuyanetha!’

Kanti kugobhoz’uMageba

UKhozi lwakith kwaGqikazi

Olugibel’iNkonjane yabelungu

Lwathi qathatha eGazankulu

Nani maGazankulu

Niyizwil’ekaBhushobukhali

IBhubesi ukubingelela

Elinye ngomjojantaba

Zazamazama zonke izintaba zamaGaza

Wabaleka uMhlonishwa

UShifu Gumede wabhangazela

Wanqamula ngaseTshaneni

Uthe eseTshaneni

Wawajika amabombo

Wawabhekisa kithi Ondini

Ugcwalelwe kabi Mageba

Ugcwalelwe ngumfula eGazankulu

Wadondolozela ngeShangan uGasa

Ngisho amaGazankulu ayibonile le ndaba

Umlabalala abawubhale phansi

KwaNoziyingili eManguza

Wehlulekile uShifu uMzimba Tembe

ukuwudlala

Esaba ukugcwala kweNgwavuma

Yacwila itheni tawuzeni dolazi

Isalukazi sangithunuka idolo

Sabhibha isilonda

Sehlula ababholofethi

Wehlulekile uMzamo ezalwa kwaZulu

Wehlulekile uZondo uMalinga kwaDayeni

Kwaye kwehluleka uXaba uMtshebhe

Ngale koPhongolo

Yingqophamlando yakithi kwaNodwengu*

Ewuqophe qede oMngotho noTasi

Benwaya izimpandla ngicikicane

Bathi,’Hhi-i’

Asiyivumi le ndaba

Yimfohlamaguma ngeyakithi*

KwaKhethomthandayo

Iwafohle eMaritzburg

Zajabha izihlwele

Uhalahala bemloyisa

Bethi ngeke

Igide kwaKhethomthandayo

Yagcagca kithi

Ondini olumahlikihlikana

Ngonyaka kunonyaka

Usuhlasele ngothando

Phesheya koMzimvubu

Sibone ngoThabo Mbeki

BenoJacob Zuma

Ukuthi bazobhula amazolo

Omuntu omuhle oza emva kwabo

Ibinda Nkosi !

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top